Informácie

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia:

 

V týchto všeobecných obchodných podmienkach sa rozumie: predávajúci - spoločnosť TESSIA, kupujúci - odberateľ produktov a/alebo služieb od spoločnosti TESSIA. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru objednaného cez elektronický obchod anticancer.ponuky.info. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť s obchodnými podmienkami a s nákupným poriadkom. Obchodné podmienky sa pre kupujúceho stávajú záväznými ihneď po potvrdení objednávky tovaru cez http://www.ponuky.info

 

2. Ceny a platobné podmienky:

Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode http://www.ponuky.info sú uvedené v Eurách(€) s DPH. Nie sme platcami DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny ponúkaných produktov. Tieto zostávajú v platnosti až do dňa vydania nového cenníka. Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v deň prijatia objednávky predávajúcim. V prípade objednávky v súhrnnej hodnote nad 350,- € nebude k cene tovaru účtované balné ani prepravné, ak nie je pri príslušnom tovare výslovne uvedené ináč. V prípade objednávky v súhrnnej hodnote nižšej ako 350,- € hradí kupujúci okrem ceny za tovar aj prepravné podľa cien dopravy tovaru, ak nie je pri príslušnom tovare výslovne uvedené ináč. Spôsob platby: na dobierku, prevodom na účet, v hotovosti. Kupujúci zaplatí za objednaný tovar spôsobom, ktorý uviedol pri objednávaní tovaru, ak nie je pri príslušnom tovare výslovne uvedené ináč.

 

3. Dodávka tovaru:

Objednávka odoslaná kupujúcim sa považuje za záväznú od jej potvrdenia mailom zo strany predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú e-mailovú adresu - potvrdenie objednávky. Realizácia dodávky tovaru sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na dodaciu adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom zvoleného spôsobu dopravy kupujúcim. Predávajúci môže pred zaslaním zásielky telefonicky kontaktovať objednávajúceho a preveriť detaily objednávky. Dodacia lehota za objednaný tovar závisí od skutočnosti, či sa nachádza na sklade firmy alebo je potrebné ho objednať v centrálnom sklade. Ak sa produkt nachádza na sklade, dodacia lehota sa pohybuje od 3 do 7 kalendárnych dní. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži. Ak požadovaný tovar nie je na sklade a hrozí, že termín dodania nebude možné z tohto dôvodu dodržať, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu a navrhnúť mu náhradný termín dodávky. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

 

4. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare:

Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny, a to zaplatením celej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru, a to formou písomného potvrdenia dokladu o prevzatí.

 

5. Záruka, zodpovednosť za chyby a uplatnenie reklamácií:

Doba expirácie závisí od konkrétneho druhu tovaru a je uvedená na obale každého produktu. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je povinný spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od prevzatia zásielky, uplatniť písomne na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. na telefónnom čísle 0903 437759 alebo 0948 464649, kde sa skontaktuje s pracovníkom zodpovedným za reklamácie tovaru a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. V opačnom prípade sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. Reklamovať je možné len kompletný výrobok v originálnom obale s daňovým dokladom a dokladom o dodaní a zaplatení tovaru, ktorý je reklamovaný. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté nesprávnym použitím produktov v rozpore s návodom, prípadne bez predchádzajúcej preukázateľnej konzultácie s predávajúcim.

 

6. Zodpovednosť za škodu:

Ak kupujúci nedodrží pokyny uvedené v návode, je zodpovedný za škody vzniknuté nedodržaním uvedených podmienok.

 

7. Odstúpenie od objednávky:

Predpokladom pre odstúpenie kupujúceho od objednávky je:

a) oneskorenie dodávky bez predchádzajúceho oznámenia a udania dôvodu zo strany predávajúceho; 

b) márne uplynutie primeranej náhradnej lehoty. Aby sa odstúpenie kupujúceho od objednávky na základe vyššie uvedených skutočností stalo platným, je nutné zo strany kupujúceho uplatniť formu doporučeného listu.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky:

a) ak sa realizácia dodávky, prípadne pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným; 

b) ak predĺženie termínu uskutočnenia dodávky kvôli nepredvídaným okolnostiam predstavuje viac ako 1 mesiac; 

c) ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

 

8. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov: 

Predávajúci sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím. Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú slúžiť výhradne na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie. Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky. 

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Predávajúci môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.

Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu http://www.ponuky.info kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel Všeobecných obchodných podmienok.

 

9. Sídlo súdu, rozhodné právo: 

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu http://www.ponuky.info, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu zmluvy, je oprávnený výlučne miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha právu Slovenskej republiky.

 

10. Reklamačný poriadok:

10.1. Reklamácie v dôsledku nekompletnosti obsahu, zámeny a poškodenia počas prepravy: 

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek evidentnému poškodeniu zákazník prevezme, je to na jeho vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú neskoršie uznané. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od prevzatia zásielky, uplatniť písomne na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , resp. na telefónnom čísle 0903 437759, kde sa skontaktuje s pracovníkom zodpovedným za reklamácie tovaru a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 

10.2. Spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie:

a) Reklamovať je možné len kompletný výrobok v originálnom obale s daňovým dokladom a dokladom o dodaní a zaplatení reklamovaného tovaru. 

b) Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené:

• použitím výrobku v rozpore s návodom; 

• cudzími látkami vniknutými do výrobku; 

• neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.); 

• skladovaním mimo odporúčaného teplotného rozsahu; 

• skladovaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí;

 

10.3. Postup pri uplatnení a riešení reklamácie: 

a) O reklamácii rozhodne predávajúci po jej riadnom preverení ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

 

11. Doprava tovaru:

Slovenská Pošta, a.s.: Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade, bude doručený najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Dopravu si hradí zákazník dobierkou, podľa aktuálnych cien Slovenskej Pošty. Kuriérska služba: Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade, prostredníctvom kuriéra bude doručený do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Dopravu si hradí zákazník, podľa aktuálnych cien konkrétnej kuriérskej spoločnosti. Tovar je možné zaplatiť dobierkou podľa aktuálnych cien kuriérskej spoločnosti.

 

12. Dodacie podmienky:

Dodávka tovaru sa uskutočňuje v rámci územia Slovenskej republiky a to na adresu uvedenú v objednávke. Do dodacej lehoty sa nezapočítavajú štátne sviatky ani dni pracovného pokoja. Napr. ak je tovar objednaný cez víkend, či sviatok, dodacia lehota začína plynúť od prvého pracovného dňa nasledujúceho po víkende alebo sviatku. Predĺženie dodacej lehoty sa analogicky vzťahuje na situácie, keď dôjde ku križovaniu so spomínanými dňami. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len pokiaľ nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

Please publish modules in offcanvas position.